Elias-kirjailijat kirjailijat
Karjalohjan, Karkkilan, Lohjan, Nummi-Pusulan, Sammatin ja Vihdin
KOTISEUTUKIRJAILIJATIETOKANTA
Suurenna / Pienennä kirjasinkokoaPienennä kirjasinkokoaSuurenna kirjasinkokoa
 Etusivu  |  Hakuohje  |  Palaute  | Rekisteriselosteet  
Etsi kirjailija
 
 
 
Voit valita useamman vaihtoehdon valikosta pitämällä CTRL-näppäimen alhaalla.
 
 

SAAVUTETTAVUUSSELOSTE

Lue saavutettavuusseloste täältä

 

TIETOJÄRJESTELMÄSELOSTE

Päivitetty: 10.9.2007

Tietojärjestelmän nimi
Karjalohjan, Karkkilan, Lohjan, Nummi-Pusulan, Sammatin ja Vihdin
kotiseutukirjailijatietokanta

Tietojärjestelmän vastuutaho
Lukki-kirjastojen johtoryhmä

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja henkilö
Vihdin kunnankirjaston pääkirjasto
Janika Puolitaival

Vastuuyksikön tai henkilön sähköpostiosoite
vihdin.kunnankirjasto@vihti.fi

Vastuuyksikön tai henkilön www-osoite
http://www.vihti.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto/

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus ja tietosisältö
Karjalohjan, Karkkilan, Lohjan, Nummi-Pusulan, Sammatin ja Vihdin
kotiseutukirjailijatietokanta. Tietokannan tarkoituksena on em. kuntien paikalliskirjailijoiden esitteleminen yleisölle.

Tietolähteet
Kerätty aineisto

Tiedot ovat vuosilta / alkaen vuodesta
Kirjailijakohtaiset tiedot vaihtelevat kirjailijan elinajan mukaisesti.

Tietojen päivitystiheys
Tarvittaessa

Tietojen julkisuus / salassapito
Tiedot ovat : julkisia

Julkiset tiedot
Kirjailijan etunimi (etunimet) ja sukunimi. Nimenmuutokset. Salanimet, nimimerkit.
Syntymäaika, syntymäpaikka
Kunta
Tietoa kirjailijan tuotannosta
Taustatietoja kirjailijasta

Tietojärjestelmän julkinen osoite
http://www.eliaskirjailijat.fi/

Onko järjestelmä henkilörekisteri?
On

Tietojärjestelmän tietojen säilyttäminen, arkistointi ja hävittäminen
Rekisterin tietoja ei arkistoida. Henkilön tiedot poistetaan rekisteristä hänen niin pyytäessään.

 

HENKILÖREKISTERISELOSTE

Päivitetty : 18.5.2018

Rekisterin nimi

Kotiseutukirjailijatietokanta Elias-kirjailijat

Rekisterinpitäjä

Nimi

Lukki-kirjastot: Karkkilan kaupunginkirjasto, Lohjan kaupunginkirjasto ja Vihdin kunnankirjasto

Osoite

Karkkilan kaupunginkirjasto, Valtatie 26, 03600 Karkkila
Lohjan kaupunginkirjasto, Karstuntie 3, 08100 Lohja
Vihdin kunnankirjasto, Pisteenkaari 9, 03100 Nummela


Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Karkkila: kirjastonjohtaja Sirkka Ylander, PL 50, 03600 Karkkila, 044 7674641, sirkka.ylander@karkkila.fi

Lohja: kaupunkisisältöjohtaja Eero Ahtela, 050 529 9822, eero.ahtela@lohja.fi

Vihti: vt. kirjastotoimenjohtaja Iina Merjankari, Pisteenkaari 9, 03100 Nummela, 044 0421149, iina.merjankari@vihti.fi

Rekisterin vastuuhenkilö

Tehtävänimike

Lukki-kirjastojen (Karkkila, Lohja ja Vihti) johtoryhmä


Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa


Tehtävänimike

Karkkila: kirjastonjohtaja / Lohja: kaupunkisisältöjohtaja / Vihti: kirjastonjohtaja

Osoite

Karkkila: kirjastonjohtaja Sirkka Ylander, PL 50, 03600 Karkkila

Lohja: kaupunkisisältöjohtaja Eero Ahtela, Karstuntie 4, 08100 Lohja

Vihti: vt. kirjastotoimenjohtaja Iina Merjankari, Pisteenkaari 9, 03100 Nummela

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Karkkila: kirjastonjohtaja Sirkka Ylander, 044 7674641, sirkka.ylander@karkkila.fi

Lohja: kaupunkisisältöjohtaja Eero Ahtela,050 529 9822, eero.ahtela@lohja.fi

Vihti: vt. kirjastotoimenjohtaja Iina Merjankari, 044 0421149, iina.merjankari@vihti.fi

Kunnan tietosuojavastaava


Tehtävänimike

Karkkila: Hallintopäällikkö

Lohja: Hallintojohtaja

Vihti: Tiedonhallinnan asiantuntija

Osoite

Karkkila: Valtatie 26, 03600 Karkkila

Lohja: Karstuntie 4, 08100 Lohja

Vihti: Asemantie 30, 03100 Nummela

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Karkkila: 050 5718 329, maarit.sihvonen@karkkila.fi

Lohja: 019 369 4300

Vihti: 044 767 4711, paula.pernila@vihti.fi

Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Tietokannassa tietoja säilytetään niin kauan kuin tietokanta on julkisesti käytettävissä. Tietokannan sulkemisesta päättää Lukkikirjastojen johtoryhmä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Lukki-kirjastojen kotiseutukirjallisuustietokanta muodostaa henkilörekisterin Karkkilan, Lohjan ja Vihdin paikalliskirjailijoista ja heidän tuotannostaan.

Rekisterin tietosisältö

Kirjailjan yksilöintitiedot: sukunimi, etunimet, syntymäaika, sukupuoli, ikä, nimenmuutokset, salanimet, syntymäpaikka, asuinkunta, kuva, tietoa kirjailijan tuotannosta, taustatietoja kirjailijasta. Sivuston sisältöä päivittävästä henkilöstöstä käyttäjätunnus, nimi, käyttäjäoikeudet, käyttäjäloki.

Säännönmukaiset tietolähteet

Kirjailijoiden ja kustantajien antamat tiedot. Kirjalliset lähteet, kuten hakuteokset ja kirjailijoiden teokset, tiedotusvälineet ja internet. Elossa olevalle rekisteröidylle annetaan rekisteröinnin yhteydessä tieto siitä, että häntä koskevat tiedot tulevat julkisesti näkyviin tietokantaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietokantaa ei yhdistetä muihin tietokantoihin tai rekistereihin. Tietokantaan on kaikilla vapaa pääsy internetin välityksellä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Kaikki tiedot ovat julkisesti näkyvillä internetin kautta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto Manuaalista aineistoa ei arkistoida. Kirjailijaa koskeva aineisto (esim. haastattelut) laitetaan tietoturvapaperin keräyslaatikkoon sen jälkeen, kun kirjailijaa koskevat tiedot ovat julkisesti näkyvillä tietokannassa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot Tietokantaa päivitetään käyttöliittymän kautta. Käyttäjäoikeuksista päättävät Lukki-kirjastojen johtajat. Palvelimen suojaus ja varmuuskopiointi on tehty Lohjan kaupungin yleisten käytäntöjen mukaan. Kirjailijoita esittelevät tiedot kaikki julkisia. Sivuston sisältöä päivittävästä henkilöstöstä tallennetaan käyttäjätunnus, nimi, käyttäjäoikeudet ja käyttäjäloki.

Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Rekisteröidyn tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

Tarkastusoikeus

Kaikki tiedot ovat julkisesti näkyvillä internetin kautta. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin talletetut tiedot sekä tällöin ilman eri pyyntöä saada tiedot rekisterin säännönmukaisista tietolähteistä ja säännönmukaisista tietojen luovutuksista. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisena Vihdin kunnanvirastolla viraston aukioloaikana osoitteessa Asemantie 30, 03100 Nummela. Pyyntöä varten kunnanvirastolla on lomakepohja. Henkilöllisyys tarkastetaan pyyntöä jätettäessä sekä tietojen luovuttamisen yhteydessä. Näin kunta varmentaa osaltaan tietosuojaa, ja henkilötietojen luovutuksen vain oikealle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa toteutettuna.

Tarkastuksen kohteena olevat tiedot toimitetaan kuukauden kuluessa, tai erityisestä syystä enintään kahden kuukauden kuluessa. Mikäli pyyntöä ei pystytä toteuttamaan kuukauden kuluessa, tästä ilmoitetaan rekisteröidylle. Jos tarkastusoikeus evätään, asiakkaalle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja asiakkaalla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan rekisteröidyn pyynnöstä. Pyyntö tehdään yksilöidysti ja kirjallisena, ja osoitetaan rekisterinpitäjälle tai rekisterin vastuuhenkilölle. Pyynnön voi esittää henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kirjaston henkilökunnalle, Lukki-kirjastojen johtoryhmälle osoitettuna, todistamalla samalla henkilöllisyytensä. Mahdollisesta epäämisestä annetaan kirjallinen todistus. Asiaa koskeva säännös: Henkilötietolaki (1999/523)29 §

Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen voi peruuttaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Suostumuksen peruuttaminen tarkoittaa, että suostumuksen nojalla tuotetun palvelun tuottaminen rekisteröidylle saattaa päättyä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

-

Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Valvontaviranomainen tullaan säätämään kansallisessa tietosuojalaissa.

Muu informaatio

Rekisteriseloste on nähtävissä kirjaston toimipisteissä ja verkkosivuilla.